Aktuality

Zápis konečného užívateľa výhod do Obchodného registra.

V roku 2019 pribudli podnikateľom viaceré povinnosti, ktoré musia implementovať do svojej podnikateľskej činnosti.

Povinnosť uviesť "Konečného užívateľa výhod" (KUV) do obchodného registra, má každý podnikateľský subjekt bez výnimky. Lehota, do ktorej je potrebné si túto povinnosť splniť, uplynie síce až 31.12.2019, no je lepšie na ňu myslieť už v predstihu a nenechať si ju na poslednú chvíľu.

Viac o tejto téme budeme diskutovať na júnových biznis raňajkách, ktoré sa uskutočnia dňa 04.06.2019 vo Facility System Hub®. Súčasťou diskusie bude aj praktický sprievodca vyplnením požadovaného formuláru a jeho podaním na obchodný register.


A kto je vlastne konečný užívateľ výhod?

 • Fyzické osoby, ktoré ovládajú alebo kontrolujú právnickú osobu – majú minimálne 25% podiel na hlasovacích právach v spoločnosti.
 • Osoba podieľajúca sa na základnom imaní spoločnosti vo výške minimálne 25%.
 • Fyzické osoby, ktoré sú oprávnené vymenovávať alebo odvolávať štatutárov, riadiaci dozorný alebo kontrolný orgán firmy.
 • Osoba, ktorá dokáže iným spôsobom ovládať spoločnosť.
 • Fyzické osoby, v prospech ktorých spoločnosť vykonáva svoju činnosť – osoby, ktoré majú právo na 25% zisku z podnikania.
 • Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa vyššie uvedené kritériá, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.
 • Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá za konečných užívateľov výhod u tejto právnickej osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán (napr. konateľ, predseda predstavenstva...), člen štatutárneho orgánu (napr. podpredseda alebo člen predstavenstva), prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Aké údaje konečného užívateľa výhod sa zapisujú do obchodného registra?

 • meno, priezvisko,
 • rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
 • adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu,
 • štátna príslušnosť,
 • druh a číslo dokladu totožnosti,
 • údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu (§ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov).

Uvedené údaje nebudú verejne dostupné na portáli www.orsr.sk, v Obchodnom vestníku a ani vo výpisoch z obchodného registra.

Návrh na doplnenie údajov o KUV alebo návrh na zápis zmeny údajov o KUV nepodlieha súdnym poplatkom, t.j. je BEZPLATNÝ.


Formulár na zápis KUV do Obchodného registra na stiahnutie nájdete na oficiálnej stránke Ministerstva spravodlivosti SR: LINK

V prípade, ak si na zápis do Obchodného registra netrúfate sami, môžete pokojne osloviť svojho právnika, či niektorú komerčnú spoločnosť, zaoberajúcou sa zápisom údajov do obchodného registra. Tieto úkony sú však už spoplatnené individuálne.

Alebo príďte na naše biznis raňajky, kde vás celým procesom hravo a prakticky prevedieme   LINK


Pozor na pokuty!

Pre nesplnenie si vyššie uvedenej povinnosti v stanovenej lehote do 31.12.2019 hrozí právnickej osobe pokuta až do výšky 3.310,00 Eur.

Odvolávky: Zákon č. 52/2018 Z. Z, ktorým sa mení a upravuje zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Newsletter

Spojte sa s nami


Facility, s.r.o.
Bratislavská 614
911 05 Trenčín
zobraziť na mape

032/7444 999


Facebook YouTube LinkedIn

© 2024 Facility, s.r.o. / Vytvorilo Frio